Get Adobe Flash player

วิทยาลัยธาตุพนม - มหาวิทยาลัยนครพนม

แนะนำเกี่ยวกับวิทยาลัย

 

ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

วิทยาลัย การอาชีพธาตุพนม   ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๗ พฤษภาคม  ๒๕๓๙  มีเนื้อที่  ๕๗ ไร่  ปัจจุบัน วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม  ได้หลอมรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยนครพนม   เมื่อวันที่  ๒  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๔๘   ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  ๑๒๒  ตอนที่ ๗๕ ก   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งอยู่เลขที่  ๔๕๗  ถนนพนมพนารักษ์    อำเภอธาตุพนม   จังหวัดนครพนม  ๔๘๑๑๐

โทร. ๐๔๒-๕๔๐๔๔๒

โทรสาร.  ๐๔๒-๕๔๐๔๔๓

สถานที่ตั้งของวิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม

ทิศเหนือ          อยู่ติดกับ   แหล่งชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านธาตุพนมใต้

ทิศใต้             อยู่ติดกับ   สวนศรีโคตร ของเทศบาลอำเภอธาตุพนม

ทิศตะวันออก     อยู่ติดกับ   บ้านพักตำรวจและแหล่งชุมชนหมู่ที่ 2 และแม่น้ำโขง

ทิศตะวันตก      อยู่ติดกับ   แหล่งชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านธาตุพนมใต้

เว็บไซต์ : www.npu.ac.th/tp/