Get Adobe Flash player

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

ประวัติสังเขป

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

MahachulalongkornrajavidyalayaUniversity Nakhonphanom Buddhist College

       วิทยาลัยสงฆ์นครพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารได้จัดตั้งขึ้นตามความประสงค์ของพระสังฆาธิการในเขตจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงโดยมีพระธรรมปริยัติมุนี อธิบดีสงฆ์วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ซึ่งในขณะนั้น (พ.ศ.๒๕๓๘) ดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เป็นผู้นำและผลักดันในเรื่องนี้ ด้วยอาศัยความเมตตาที่ประ สงค์จะให้พระภิกษุสามเณรในส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะในเขตจังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร และจังหวัดใกล้เคียงได้ มีโอกาสศึกษาวิทยาการสมัยใหม่ที่ไม่ขัดต่อสมณวิสัยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยในระยะเริ่มแรก เป็นการขยายห้องเรียนคณะครุศาสตร์ วิชาเอกการสอนสังคมศึกษามาจากวิทยาเขตหนองคาย โดยใช้ชื่อว่า "มหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตหนองคาย ศูนย์การศึกษาวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร" ตามมติที่ประชุม สภาวิชาการครั้งที่ ๒/๒๕๓๙ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙

 

การปรับเปลี่ยนสถานภาพ

        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสม ควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของรัฐสภา ซึ่งเรียกว่าพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งกำหนดให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มีสถานะเป็นนิติบุคคล ในการกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ จากการที่สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ได้ประชุมเรื่องการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่ประชุมก็ได้มีมติปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานใหม่ จึงทำให้ศูนย์การศึกษาวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารมีสถานะเป็น วิทยาลัยสงฆ์นครพนม สถานที่ตั้งของวิทยาลัยสงฆ์นครพนมแต่เดิมนั้นอยู่ที่อาคารเทพรัตน์ชั้น ๓ แต่เนื่องจากสถานที่คับแคบขยับขยายได้ยาก กอปรกับนิสิตเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ด้วยเหตุนี้เมื่อวันพระธาตุพนม วรมหาวิหารได้อาคารหอสมุดซึ่งเป็นอาคารสูงสองชั้นกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๔๔ เมตรซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวัดเสร็จในปี ๒๕๔๒ ทางวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารก็ได้อนุญาตให้วิทยา ลัยสงฆ์นครพนมย้ายไปอยู่ที่อาคารหอสมุดนั้นชั่วคราว และในปี ๒๕๔๒ ทางวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารก็ได้สร้างอาคารขึ้น อีกหนึ่งหลังเพื่อเป็นอาคารเรียนถาวรของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ซึ่งเป็นอาคารสูง   ๓ ชั้น กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๕๒ เมตร ใช้งบ ประมาณในการก่อสร้างประมาณ ๑๒ ล้านบาท และแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๔๓