Get Adobe Flash player

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

ประวัติสังเขป

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

MahachulalongkornrajavidyalayaUniversity Nakhonphanom Buddhist College

       วิทยาลัยสงฆ์นครพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารได้จัดตั้งขึ้นตามความประสงค์ของพระสังฆาธิการในเขตจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงโดยมีพระธรรมปริยัติมุนี อธิบดีสงฆ์วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ซึ่งในขณะนั้น (พ.ศ.๒๕๓๘) ดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เป็นผู้นำและผลักดันในเรื่องนี้ ด้วยอาศัยความเมตตาที่ประ สงค์จะให้พระภิกษุสามเณรในส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะในเขตจังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร และจังหวัดใกล้เคียงได้ มีโอกาสศึกษาวิทยาการสมัยใหม่ที่ไม่ขัดต่อสมณวิสัยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยในระยะเริ่มแรก เป็นการขยายห้องเรียนคณะครุศาสตร์ วิชาเอกการสอนสังคมศึกษามาจากวิทยาเขตหนองคาย โดยใช้ชื่อว่า "มหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตหนองคาย ศูนย์การศึกษาวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร" ตามมติที่ประชุม สภาวิชาการครั้งที่ ๒/๒๕๓๙ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙

 

การปรับเปลี่ยนสถานภาพ

        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสม ควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของรัฐสภา ซึ่งเรียกว่าพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งกำหนดให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มีสถานะเป็นนิติบุคคล ในการกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ จากการที่สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ได้ประชุมเรื่องการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่ประชุมก็ได้มีมติปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานใหม่ จึงทำให้ศูนย์การศึกษาวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารมีสถานะเป็น วิทยาลัยสงฆ์นครพนม สถานที่ตั้งของวิทยาลัยสงฆ์นครพนมแต่เดิมนั้นอยู่ที่อาคารเทพรัตน์ชั้น ๓ แต่เนื่องจากสถานที่คับแคบขยับขยายได้ยาก กอปรกับนิสิตเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ด้วยเหตุนี้เมื่อวันพระธาตุพนม วรมหาวิหารได้อาคารหอสมุดซึ่งเป็นอาคารสูงสองชั้นกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๔๔ เมตรซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวัดเสร็จในปี ๒๕๔๒ ทางวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารก็ได้อนุญาตให้วิทยา ลัยสงฆ์นครพนมย้ายไปอยู่ที่อาคารหอสมุดนั้นชั่วคราว และในปี ๒๕๔๒ ทางวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารก็ได้สร้างอาคารขึ้น อีกหนึ่งหลังเพื่อเป็นอาคารเรียนถาวรของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ซึ่งเป็นอาคารสูง   ๓ ชั้น กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๕๒ เมตร ใช้งบ ประมาณในการก่อสร้างประมาณ ๑๒ ล้านบาท และแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๔๓

วิทยาลัยธาตุพนม - มหาวิทยาลัยนครพนม

แนะนำเกี่ยวกับวิทยาลัย

 

ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

วิทยาลัย การอาชีพธาตุพนม   ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๗ พฤษภาคม  ๒๕๓๙  มีเนื้อที่  ๕๗ ไร่  ปัจจุบัน วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม  ได้หลอมรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยนครพนม   เมื่อวันที่  ๒  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๔๘   ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  ๑๒๒  ตอนที่ ๗๕ ก   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งอยู่เลขที่  ๔๕๗  ถนนพนมพนารักษ์    อำเภอธาตุพนม   จังหวัดนครพนม  ๔๘๑๑๐

โทร. ๐๔๒-๕๔๐๔๔๒

โทรสาร.  ๐๔๒-๕๔๐๔๔๓

สถานที่ตั้งของวิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม

ทิศเหนือ          อยู่ติดกับ   แหล่งชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านธาตุพนมใต้

ทิศใต้             อยู่ติดกับ   สวนศรีโคตร ของเทศบาลอำเภอธาตุพนม

ทิศตะวันออก     อยู่ติดกับ   บ้านพักตำรวจและแหล่งชุมชนหมู่ที่ 2 และแม่น้ำโขง

ทิศตะวันตก      อยู่ติดกับ   แหล่งชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านธาตุพนมใต้

เว็บไซต์ : www.npu.ac.th/tp/

 

โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3" ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๔๙๐  โดยมี นายเกษม  จียพันธ์  นายอำเภอธาตุพนม ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินงบประมาณการประถมศึกษา กองการศึกษาประชาบาล กระทรวงศึกษาธิการ ได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดบ้านหัวบึงทุ่งฯ เป็นสถานที่เรียน ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยมี นายพอก  แลชาติ เป็นครูใหญ่คนแรก

การเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเดิมเป็นที่สาธารณะ(ป่าช้า)     มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ  จดที่ของ  นายประมวล  สุริยวรรณ์ยาว๙๕เมตร

ทิศใต้  จดซอยเขตประชาสามัคคียาว๙๕เมตร

ทิศตะวันออก  จดถนนชยางกูรยาว๑๓๕   เมตร

ทิศตะวันตก  จดที่  นายสา  แสนเยียยาว๑๓๓เมตร

คิดเป็นเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  ๘   ไร่  และเมื่อปีการศึกษา  ๒๕๓๔  นายพงษ์ศักดิ์  สังกา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ พร้อมคณะครู กรรมการศึกษา ตลอดถึงผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันบริจาคเงินจัดซื้อที่ดิน ของนายมณีชัย  แสนเยีย  ขนาดกว้าง  ๑๙  เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร  ในราคา   ๑๑๐,๐๐๐   บาท  มอบให้โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ และในปีการศึกษา ๒๕๕๔ นายอำนาจ  นาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก จำนวน ๒ งาน ๔๐  ตารางวา  รวมพื้นที่ทั้งหมด  ๙  ไร่  ๕  ตารางวา

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา

๑.  นายพอก  แลชาติระหว่างพ.ศ. ๒๔๙๐  -  ๒๔๙๓

๒.  นายสวน  คำป้องระหว่างพ.ศ. ๒๔๙๓  -  ๒๕๐๔

๓.  นายเปลื้อง  ศรียะวงษ์ระหว่างพ.ศ. ๒๕๐๔  -  ๒๕๑๓

๔.  นายสมพงษ์  อรรคศรีวรระหว่าง  พ.ศ. ๒๕๑๓  -  ๒๕๒๑

๕.  นายพงษ์ศักดิ์  สังการะหว่างพ.ศ. ๒๕๒๑  -  ๒๕๓๗

๖.  นายปรีดา  พลรัตน์ระหว่างพ.ศ. ๒๕๓๗  -  ๒๕๔๓

๗.  นายถาวร  จำปาระหว่างพ.ศ. ๒๕๔๓  -  ๒๕๕๐

๘.  นายอำนาจ  นาไชยระหว่างพ.ศ. ๒๕๕๐  -  ๒๕๕๖

๙.  นายพลชัย  สุขคณาระหว่างพ.ศ. ๒๕๕๖  -  ปัจจุบัน

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ ๓" มีผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายพลชัย  สุขคณา  และมีรองผู้อำนวยการโรงเรียน  ๒  คน  ได้แก่

นายสุดใจ  ไชยสูรย์ และ นางดวงใจ  ปรัญญา  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๘๐๑  คน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  ๔๕  คน  นักการภารโรง  จำนวน  ๒  คน

 

อีเมล์ :
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ :

 

โรงเรียนบ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา)

ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านธาตุพนม
ตำบล :
  ธาตุพนม
อำเภอ :
  ธาตุพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48110
โทรศัพท์ :
  042-540834
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา

โรงเรียนธาตุพนม

ประวัติโรงเรียน

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
       โรงเรียนธาตุพนม  ตั้งอยู่เลขที่  ๒๐๑-๒๐๒   หมู่ที่ ๑๓ ถนนชยางกูร   ตำบลธาตุพนม    อำเภอธาตุพนม   จังหวัดนครพนม  รหัสไปรษณีย์  ๔๘๑๑๐  โทรศัพท์ ๐-๔๒๕๔-๑๑๐๔  โทรสาร  ๐-๔๒๕๔-๑๑๐๔   E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     Website www.Thatphanom.ac.th
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เขต ๒๒  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)  กระทรวงศึกษาธิการ


ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน         :  พระธาตุพนมเปล่งรัศมีโดยรอบ อยู่บนห่วงสี่ห่วงเกี่ยวกันลอยอยู่เหนือ ริ้วเพชร
อักษรย่อ                                    :  ธ.พ.
ปรัชญาของโรงเรียน                     :  ปญฺญา นรานํ รตนํ      “ปัญญาเป็นแก้วของนรชน”
สีประจำโรงเรียน                           :  ฟ้าแดง
คำขวัญ                                      :  ศึกษาดี  มีจรรยา  พลานามัยแกร่ง  แข่งฝีมือ
วิสัยทัศน์                                    :  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ  มีคุณธรรมนำวิชาการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ภูมิปัญญา ไทย ก้าวไกลสู่สากล

 เว็บไซต์ : http://www.thatphanom.ac.th/