Get Adobe Flash player

โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3" ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๔๙๐  โดยมี นายเกษม  จียพันธ์  นายอำเภอธาตุพนม ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินงบประมาณการประถมศึกษา กองการศึกษาประชาบาล กระทรวงศึกษาธิการ ได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดบ้านหัวบึงทุ่งฯ เป็นสถานที่เรียน ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยมี นายพอก  แลชาติ เป็นครูใหญ่คนแรก

การเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเดิมเป็นที่สาธารณะ(ป่าช้า)     มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ  จดที่ของ  นายประมวล  สุริยวรรณ์ยาว๙๕เมตร

ทิศใต้  จดซอยเขตประชาสามัคคียาว๙๕เมตร

ทิศตะวันออก  จดถนนชยางกูรยาว๑๓๕   เมตร

ทิศตะวันตก  จดที่  นายสา  แสนเยียยาว๑๓๓เมตร

คิดเป็นเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  ๘   ไร่  และเมื่อปีการศึกษา  ๒๕๓๔  นายพงษ์ศักดิ์  สังกา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ พร้อมคณะครู กรรมการศึกษา ตลอดถึงผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันบริจาคเงินจัดซื้อที่ดิน ของนายมณีชัย  แสนเยีย  ขนาดกว้าง  ๑๙  เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร  ในราคา   ๑๑๐,๐๐๐   บาท  มอบให้โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ และในปีการศึกษา ๒๕๕๔ นายอำนาจ  นาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก จำนวน ๒ งาน ๔๐  ตารางวา  รวมพื้นที่ทั้งหมด  ๙  ไร่  ๕  ตารางวา

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา

๑.  นายพอก  แลชาติระหว่างพ.ศ. ๒๔๙๐  -  ๒๔๙๓

๒.  นายสวน  คำป้องระหว่างพ.ศ. ๒๔๙๓  -  ๒๕๐๔

๓.  นายเปลื้อง  ศรียะวงษ์ระหว่างพ.ศ. ๒๕๐๔  -  ๒๕๑๓

๔.  นายสมพงษ์  อรรคศรีวรระหว่าง  พ.ศ. ๒๕๑๓  -  ๒๕๒๑

๕.  นายพงษ์ศักดิ์  สังการะหว่างพ.ศ. ๒๕๒๑  -  ๒๕๓๗

๖.  นายปรีดา  พลรัตน์ระหว่างพ.ศ. ๒๕๓๗  -  ๒๕๔๓

๗.  นายถาวร  จำปาระหว่างพ.ศ. ๒๕๔๓  -  ๒๕๕๐

๘.  นายอำนาจ  นาไชยระหว่างพ.ศ. ๒๕๕๐  -  ๒๕๕๖

๙.  นายพลชัย  สุขคณาระหว่างพ.ศ. ๒๕๕๖  -  ปัจจุบัน

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ ๓" มีผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายพลชัย  สุขคณา  และมีรองผู้อำนวยการโรงเรียน  ๒  คน  ได้แก่

นายสุดใจ  ไชยสูรย์ และ นางดวงใจ  ปรัญญา  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๘๐๑  คน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  ๔๕  คน  นักการภารโรง  จำนวน  ๒  คน

 

อีเมล์ :
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ :